طراحی و تولید مدال, مدالیون, بج سینه, پیکسل, نشان سینه, گل سینه با ساخت قالب اختصاصی