طراحی و ساخت عروسک تبلیغاتی به شکل نماد سازمانی از جنس پارچه پولیشی